Zemzem Suyu ve Tarihçesi

İbrahim (as), karısı Hacer ve oğlu İsmail’i, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölge olan Mekke (eski adı ile BEKKE) vadisine getirip bırakmıştır. Bunun ilahi bir emir gereği yapıldığı, dini metinlerde teferruatlı bir şekilde mevcuttur. Hacer annemiz Safa ile Merve tepeleri arasında su bulmak için çırpınırken bir taraftan da ağlayan oğlu İsmail’i susturma ve oyalama çabasındadır. Sıcağın insana serap gösterdiği ve baktığı tepelerde sanki su varmış gibi yanılttığı bir durumdadır Hacer annemiz.

Ähnliches Foto

Safa ile Merve tepeleri arasında tam yedi defa git-gel yapar, sonunda oğlu İsmail’in sustuğunu görür. Merak edip oğluna daha yakından bakmak için yattığı gölgeliğin yanına kadar gelir. Bir de bakar ki, oğlu İsmail’in oturduğu yer ıslanmıştır. Çocuğun ayaklarını toprağa vurduğu yerden su çıkmaktadır.

Hacer annemiz heyecanla hemen akmakta olan suyun etrafını sağdan soldan bulduğu kum birikintileri ile kapatmaya çalışır, zira su kıymetlidir, bir damlası bile boşa akmamalıdır. Bir taraftan da gayri ihtiyari ağzından “Zem Zem” kelimeleri dökülür (yani Dur Dur demektir). O tarihte bu su Zemzem adını alır ve hiç kesilmeden günümüze kadar akmaya devam eder.

 Ähnliches Foto

Bu araştırmada konu sıradan bir su değil, hakkında nass bulunan (delil) mübarek bir emanettir. İslam dinini diğer dinlerden ayıran temel unsurlardan bir tanesi de, zaman içinde ihtiyaçlara cevap verme özelliğidir. İşte, hac ve umre zamanı milyonlarca insanın susuzluğunu gideren bu mübarek kaynak, konumuza güzel bir örnektir.

Bildergebnis für zemzem suyu

 A- Zemzem’in bazı isimleri:

Bu isimler:

Zemzem, Bereke, Seyyide, Nafıa, Madnûne, Berre, İsmet, Salime, Meymûne, Kâfiye, Afiye, Murviye,[1]

 

B- Zemzem kelimesinin anlamları:

Bu suya Zemzem isminin verilmesinin nedeni konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür:

1- Bazıları bu ismi suyunun bolluğundan dolayı aldığını söylemişlerdir.[2]

2- Diğer taraftan „kuyuda toplanmasından“ dolayı da bu ismi aldığını söyleyenler vardır.[3]

3- Mücahid (rahmerullah aleyh) de şöyle der: Zemzem, fıezme’den türetilmiştir ki, üzme, topuk ile yere vurmak anlamına gelir.[4]

 

C- Zemzem suyunun maddi özellikleri:

1- Zemzem suyu vücuttaki harareti alır. [5]

2- Baş ağrısını giderir.[6]

3- Kıyamet gününden önce bütün sular kaybolsa da Zemzem kaybolmayacaktır. (Bunu da Dahhâk ifade etmiştir).

4- Hem lezzet olarak, hem de şer’an yeryüzünün bütün sularından daha üstündür.

5- Zemzeme bakmak gözü güçlendirir. [7]

6- Günah ve hataları giderir. [8]

7- Zemzem hafif tuzludur ki bu özelliği ile insanın fıtratıyla uyumlu olmuştur. [9]

 

D- Zemzem suyununu manevi özellikleri:

1- O’ndan başına üç kere süren kişi, kesin olarak zillete düçâr olmaz.[10]

2- Bir başka özelliği Şaban ayının 14. gecesinde daha da güzelleşmesidir.[11]

3- Zemzem suyu hediye etmek sünnettir.[12]

Ähnliches Foto

E-Zemzem suyunun faydalarını bildiren rivayetler:

1- Ebû Zerr (ra) şöyle der: Resulullah (SAV) şöyle buyurdular: „O (Zemzem), açlar için yemek, hastalar için şifadır.[13]

2- İbn Abbâs (ra) Resûlullah (SAV)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. „Zemzem suyu, ne niyetle içilirse onun için şifadır.[14]

3- İbn Abbâs (ra) Resûlullah (SAV)in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: „Yeryüzünde bulunan en hayırlı su, Zemzem suyudur. Onda hastalar için şifa vardır[15]

4- İbn Abbâs şöyle demiştir: „Biz zemzemi doyurucu olarak anardık. Onu yaşam konusunda güzel bir yardımcı görürdük.[16]

5- İbn Abbâs, Zemzem hakkında şöyle der: „Ebrâr (iyi kulların) içeceğinden içiniz‘‘.[17]

6- Abbâd b. Abdullah b. Zübeyr (ra) şöyle der: Muaviye ile beraber hac yaptık. Kâbe’yi tavaf edip Makam’da iki rekat namaz kıldıktan sonra Safâ’ya çıkarken Zemzem’e uğradı ve oradan kendisine su çıkarılmasını emretti. Kendisine takdim edilen Zemzem suyundan içti, ondan yüzüne ve başına döktü ve: „Zemzem şifadır ve hangi niyetle içilirse onun için şifadır“ dedi. [18]

 

Ähnliches Foto

[1] el-Fâkihî, Ahmed b. Muhammed b. İbrahim’in kendisine Mekke’li şeyhlerinden kalan bir kitap verdiğini ve bu kitapta zemzemin çeşîth isimlerinin bulunduğunu söylemiştir.

[2] . Ebu Ubeyd el-Bekrî, bol suya Arapça’da „zemzem“ veya „zemzâm“ denildiğini söyler, ibn Teyyân da bu görüştedir.

[3] . Bu görüş İbn Hişâm’dan nakledilmiştir.

[4] (Bu yorumu el-Fâkihi sahih bir senedle rivayet etmiştir)

[5] Bu özellik, İbn Abbâs (radiyallahu anh)’in Sünen-i Nesâî’de geçen hadisinde bildirilmiştir. Ahmed, Müsned 1/291

[6] . (Bunu Dahhâk (rahmetullah aleyh) ifade etmiştir).

[7] Şeyh Bedriddin b. es-Sâhib (ramettullahllah aleyh) şöyle der: „Zemzem suyu ile Mekke’de bulunan (sıradan) bir pınarın suyunu tarttım, zemzem suyunun yüzde yirmibeş oranında daha ağır geldiğini gördüm. Sonra zemzem suyunu Tıbbi açıdan değerlendirdim, yeryüzünün bütün sularından üstün olduğunu müşahede ettim.“ Şeyhü’l İslam Bulkînî’ye göre ise o, cennet sularından bile üstündür. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in göğsünün yarılması bahsinde konu daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

[8] Bunu Ebu’l Hasan Muhammed b. Merzuk ez-Za’ferânî eş-Şâfiii Menâsik’inde söylemiştir. el-Ezrakî, Mekhûl’den mürsel olarak Resûlullah (sallallahu aleyhi vessellem)in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: „Zemzeme bakmak ibadettir ve günahları giderir.“

[9] Bu şekilde şair Ebu’İ Aİâ cl-Maarrî’nin şu beytinde yer alan fikir çürütülmüş olur. O şöyle der:

ilama sanadır, tüm suları tatlı yarattın, Sadece Zemzemi hafif tuzlu eyledin!

[10] Bunu el-Fâkihî bazı Rum (Bizans) krallarından rivayet etmiş ve bu hususun kendi kitaplarında böyle geçtiğini kendilerinden nakletmiştir.

[11] İbn el-Hâcc Menâsik’inde, Mekkî b. Ebî Talib’den naklen şöyle der: Bir diğer özelliği de yine Şaban ayının 14. gecesinde suyunun daha da lezzetli olmasıdır Mekke’lilerden şöyle nakledilmiştir: O gece Sülvân pınarının suyuyla birleşir O gece, zemzem kuyusundan su almak için insanlar servetlerini harcarlar Alabildiğine kalabalık olur. O gece herkes oradan su alamaz. Ben bunu üç yıl müşahede ettim. O gece zemzemin suyu coşar ve bunu ancak arif kimseler farkeder.. Karbâc dîye bilinen Şeyh Salih Ebu Hasan bunu bizzat müşahede ettiğini söylemiştir.

[12] Yine şöyle der: „Resûlullah (sallallahu aleyhi vessellem) birisine hediye vereceği zaman, ona zemzem suyu takdim ederdi.“ Bunu Ebu Nuaym el-Hilye’At m ayet etmiş, Dimyatı de isnadını sahih olarak değerlendirmiştir.

[13] .“ Müslim;/ftça// 4/1919 (132-2473); Ahmed, Miisned 5/175; Beyhakî, Sünen 5/147, İbn Sa’d, Tabaka/ 4/1/162; İbn Ebî Şeybe, 14/318.

Bu hadisi Ebu Davud et-Tayâlisî ve el-Bezzâr rivayet etmiştir. Ravileri de Sahih şartlarına uygundur. Müslim ise: „…Hastalar için şifadzr“ kısmı olmaksızın rivayet etmiştir.

[14] “ Bu hadisin ravileri güvenilir kimselerdir. Ancak hadisin mürsel mi, mevsul mu olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Hafız İbn Hacer’in dediği gibi doğrusu mürsel oluşudur.

[15] .“Taberânî, M. el-Kehîr 11/98; Hcysemî, Mecma‘ 3/289’da zikrettikten sonra Bezzâr Taberânî’ye nisbet ederek Bezzâr’inin ricalinin Sahih şartlarına uygun olduğunu ifade etmiştir.

Taberânî tarafından rivayet edilen bu hadisin ravileri güvenilir kimselerdir. Nitekim ibn Hibbân da sahih olarak değerlendirmiştir.

[16] .“ Bunu Taberânî rivayet etmiştir. Ricali de güvenilir kimselerden oluşmuştur.

[17] .“ Bunu el-Ezrakî.rivayet etmiştir.

[18] Bunu el-Fâkihî rivayet etmiştir. Hafız İbn Hacer bu rivayeti değerlendirirken şöyle der: „Sahâbi sözü olmakla beraber isnadı hasendir. Ancak bu ifadeyle (yani „hangi niyetle içilirse şifadır“ ibaresi ile) İlgili olarak ulaştığım en hasen isnâddır.“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.